Tuesday, October 11, 2011

Kristillinen terminologia


Teuvo Kopra:

KRISTILLINEN TERMINOLOGIA eli OPPISANASTO eli TERMISTÖ

 

 

 

Abbedissa

Nunnaluostarin johtajatar.

Abstraktinen
Ajatusperäinen, käsitteellinen, epähavainnollinen, vaikeatajuinen.

Adventismi

Uskonsuunta, joka odottaa Kristuksen pikaista paluuta.

Adventti
Tuleminen, Kristuksen tulemus; joulunalusviikot.

Agapee
Ensimmäisten kristittyjen rakkausateria. Sanaa käytetään UT:ssa ennen kaikkea Jumalan rakkaudesta.

Ajatollah = Jumalan merkki.
Islamin erään suunnan hengellinen johtaja.

Akkadin kieli
Varsinaisesti assyrian ja babylonian kielten yhteisnimitys.

Alba
Messupaita; valkea ehtoolliskaapu.

Alfa ja Omega
A ja O, kreikan aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain.

Allegoria
Vertauskuvallinen esitys- ja selitystapa, vertauskuva. Allegorinen raamatuntulkinta pyrkii löytämään sanojen ja kuvausten salaisia merkityksiä.

Amarna-kirjeet
Lähes 400 savitaulua 14. vuosisadalta eKr. Ne löydettiin v. 1887 Tell el-Amarnan kylästä Egyptistä. Arkisto sisältää mm. kuninkaitten Egyptin faaraolle lähettämiä kirjeitä, jotka antavat hyvän kuvan Palestiinan ja sen naapurimaiden oloista mainittuna aikana.

Amuletti
Mukana kannettava, pahalta suojaava taikakalu.

Anabaptistit

Uskonpuhdistuksen ajan uskonnollinen liike, joka mm. hylkäsi lapsikasteen ja alkoi käyttää uskovien kastetta.

Analogia
Yhdenmukaisuus, vastaavuus, samankaltaisuus.

Anglikaaninen kirkko
Englannin valtionkirkko, on Episkopaalinen kirkko. 1500-luvulla muodostunut protestanttinen kirkko.

Animismi
Sielu-usko, varsinkin  luonnonkansoilla yleinen usko, jonka mukaan kaikilla olioilla ja esineillä on sielu.

Antiikin aika
Kreikan ja Rooman valtakausien aika ja sen ajan kulttuuri, sekä elämänkatsomus.

Antikristus
Kristuksen vastustaja, vastakristus.

Antipatia
Vastemielisyys.

Antisemitismi
Juutalaisvastaisuus, juutalaisviha. Esiintyi jo hellenistisellä ajalla. Nykyään varsinkin arabimaissa.

Antropologia
Tiede, joka tutkii ihmistä ruumiillisena olentona, ihmistiede.

Apokalypsi
Paljastaminen, ilmestys. Apokalypsi tarkoittaa varsinkin Ilmestyskirjaa, mutta myös muita viimeistä aikaa käsitteleviä kirjoituksia, joihin Raamatusta kuuluu Danielin kirja.

Apokalyptinen
Ilmestyskirjallisuutta koskeva, ilmestyksenomainen.

Apokryfiset kirjat
"Kätketyt" kirjoitukset, kaanoniin kuulumattomat Raamatulle läheiset kirjoitukset.

Apostolisten isien kirjat
Joukko kristillisiä kirjoituksia ensimmäisen vuosisadan lopulta ja toisen vuosisadan alkupuolelta jKr. Näistä mainittakoon: Kleemensin kirje, Ignatiuksen kirjeet, Polykarpuksen kirje filippiläisille, Kahdentoista apostolin oppi, Barnabaan kirje ja Hermaan Paimen.

Apoteoosi
Jumalaksi julistaminen; ylistys(laulu).

Apotti
Munkkiluostarin johtaja.

Askeesi
Kieltäytyminen aineellisista nautinnoista, itsensä kurittaminen.

Askeetti
Askeesin harjoittaja.

Assyriologi
Assyriologian tutkija.

Assyriologia
Muinaisen Assyrian ja Babylonian tutkimus.

Astrologia
Astrologia on taito ennustaa tähtien liikkeistä ja asennoista tulevia tapahtumia ja kohtaloita.

Astronomia
Tähtitiede.

Ateismi
Jumalankielteisyys.

Autokraatti
Itsevaltias.

Autokratia
Itsevaltius.

Autonominen
Itse omat lakinsa säätävä, itsemääräävä, itsenäinen; itsenäisesti säädetty.

Bahaismi
Profeetta Bab perusti uskonlahkon Persiassa 1800-luvun keskivaiheilla. Jumala-käsitys on panteistinen, lähtökohtana islamilaisuus. Suuri suvaitsevaisuus muita uskontoja kohtaa.

Baptismi
Uskonsuunta, jonka uskovat kannattajat kastetaan upottamalla. Liike syntyi 1600-luvun alussa Englannissa. Se on nykyään laajimmalle levinnyt USA:ssa.

Barnabaan kirje
Yksi niistä kirjoista, joita kutsuttiin apostolisten isien kirjoiksi. Kirjoitus on teologinen tutkielma, jolle on tunnusomaista Aleksandriassa tavallisen allegorinen VT:n tulkinta.

Basilika
Antiikin ajan oikeus- ja kaupparakennus; alkukristillinen kirkkorakennus.

Bulla
Paavin tai keisarin julistuskirja.

Darvinismi
Valintaoppi, Ch Darwinin teoria luonnollisesta valinnasta.

Deismi
Ajattelutapa, jonka mukaan Jumala on luonut maailman, mutta sitten jättänyt sen oman onnensa nojaan ja luonnonlakien ohjattavaksi. Tämä käsitys vallitsi erityiseti 1700-luvulla.

Deisti
Deismin kannattaja

Dekaani
Yliopistossa tiedekunnan tai sen osaston puheenjohtaja; eräs hiippakunnan virkamies.

Demoni
Alkujaan jumaluus, alempi jumalaolento, myöhemmin paha henki, riivaaja.

Despootti
Itsevaltias, hirmuvaltias.

Diaspora
Hajaannus, leviäminen; käytetty ennen kaikkea Palestiinan ulkopuolella asuvista juutalaisista.

Didahke
"Opetus", "oppi". "Kahdentoista apostolin oppi", kirjoitus 100-luvulta jKr. Se antaa arvokkaita tietoja tuon ajan kristikunnasta. Kirjoitus kuuluu ns. Apostolisten isien kirjoihin.

Dogmaattinen
Dokmatiikkaa koskeva, dogmien mukainen, ahdasmielinen.

Dogmatiikka
Oppi dogmeista, uskonoppi.

Dogmi
Opinkappale, uskonkappale.

Dualismi
Näkemys, joka olettaa kaksi alkuperustetta (esim. hyvä / paha, henki / aine), kaksinaisuusoppi.

Eettinen
Etiikkaa koskeva, siveellinen, siveysopillinen.

Egyptologia
Muinaisen Egyptin kieltä ja kulttuuria tutkiva tiede.

Eksegeesi
(Tieteellinen) raamatunselitys, raamatuntulkinta.

Ekstaasi
Haltiotila, hurmio.

Eliksiiri
Ihmelääke; viisasten kivi.

Empaattinen
Toisen tunteisiin eläytyvä.

Empatia
Eläytyvä myötätunto, myötäeläminen.

Epilogi
Loppusanat, loppunäytös.

Episkopaalinen kirkko
Korostaa piispan arvovaltaa. Mm. Anglikaaninen kirkko kuuluu Episkopaaliseen kirkkoon.

Epistola
Pitkähkö kirje; Uuden testamentin kirje; (nuhde)saarna.

Epitafi
Hautakirjoitus; kirkkoon asetettu vainajan muistotaulu.

Eskatologia
Oppi viimeisistä tapahtumista.

Essealaiset
Uskonnollinen puolue Palestiinassa Jeesuksen ajalla.

Etiikka
Siveysoppi, moraalifilosofia.

Etymologia
Sanojen alkuperää ja johtoa käsittelevä kielitieteen osa, sananselitysoppi.

Eunukki
Kuohittu haaremin vartija; kuohittu mies yleensä.

Eutanasia
Parantumattoman potilaan kuoleman jouduttaminen, armomurha.

Evankelinen
Evankeliumin mukainen.

Farisealainen
Lakia kirjaimellisesti noudattaneen juutalaispuolueen mukainen; ulkokultainen.

Fasismi
1. Maailmansodan jälkeen Italiassa syntynyt väkivaltainen, totalitaristinen liike, jolle oli ominaista mm. kiihkokansallisuus ja puhtaan rodun oppi; myös muualla esiintyvistä samantapaisista liikkeistä käytetty nimitys.

Feeniks
Egyptiläistä alkuperää oleva tarulintu.

Fundamentalismi
Näkökanta, jonka päätuntomerkkinä on usko Raamattuun Jumalan innoittamana (henkeämänä) ja erehtymättömänä Sanana.

Futurologia
Tulevaisuuden tutkimus.

Genius
Suojelusenkeli, nero(kkuus).

Getto
Juutalaiskortteli.

Glooria
Sädekehä; kunnia.

Gnostilaisuus
Mystillinen sekauskonto, joka vaikutti varsinkin 100- ja 200-luvulla jKr. Gnostilaiset katsoivat omistavansa korkeamman hengellisen tiedon kuin muut.

Haades
Tuonela.

Hasidit eli Hasidealaiset
"Hurskaat". Juutalainen uskonlahko, tunnettu mm. Antiokhos Epifaneen ajalta.

Hasmonit eli Hasmonilaiset
Makkabit.

Hellenismi
Noin 330-30 eKr. vallinnut kreikkalaisen kulttuurin itämaistunut muoto.

Hellenisti
Kreikkalaistunut muukalainen, kreikkaa puhuva juutalainen.

Helluntaiherätys
Maailman ylivoimaisesti suurin protestanttinen uskonsuunta. Opetuksen pääasiat ovat: Uskoontulo, uskovien kaste, Pyhä Henki ja seurakunta.

Hermas
"Hermaan paimenen" kirjoittaja. Teoksen pääaineena on kehotus parannukseen, koska maailman perikato on lähellä.

Hermeneutiikka
Tekstintulkintaoppi. (Raamatun) selitysoppi, tulkintatiede, tieteenhaara, joka käsittelee raamatuntulkintamenetelmiä.

Homileettinen
Saarnaopillinen.

Homiletiikka
Oppi saarnaamisen taidosta, saarnaoppi.

Homilia
Raamatun tekstiä seuraava saarna.

Hospitsi
Kristillisen järjestön matkustajakoti tai hotelli.

Humanismi
Keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa esiintynyt kulttuurivirtaus, jolle oli ominaista antiikin ihmisihanteen kunnioitus.

Huoneentaulu
Kristityn velvollisuuksia painottava lausekokoelma.

Ideologia
Jonkin aatteen mukainen maailmankatsomus; aatemaailma.

Idoli
Jumalankuva; palvonnan kohde, ihanne.

Ikoni
Kristuksen, Marian tai pyhimyksen kuva. (Ortodokseilla)

Inkarnaatio
Ruumiillistuminen, ihmiseksi tuleminen, etenkin Jeesuksen Kristuksen lihaksitulo.

Inkvisitio
Vääräoppisia tuominnut katolisen kirkon tuomioistuin; kidutus.

Inspiraatio
Innoitus.

Intuitio
Välitön tajuaminen, välitön sisäinen käsittäminen, sisäinen näkemys.

Islam
Muhammedin perustama uskonto. Hänen oppinsa oli perustettu Koraaniin.

Jehovan todistajat
Uskonnollinen liike, joka alkoi USA:ssa 1872 Charles T. Russelin johdolla. Nykyinen nimi on vuodesta 1931. Liike on levinnyt ympäri maailmaa ja sillä on noin 2,5 miljoonaa kannattajaa. Suomessa syntyi Vartiotorni-seura 1910 ja liikkeen jäseniä on toistakymmentä tuhatta. Liikkeessä noudatetaan ankaraa moraalia ja monia kieltoja, mm. asepalvelus, äänestäminen, verensiirto.

JHVH
Lausumaton pyhä Jumalan nimi, joka LXX:ssa ja UT:ssa on käännetty sanalla Kyrios.

Jooga
Ruumiin hallintaan perustuva intialainen filosofinen järjestelmä.

Judaismi
Kristinuskon alkuaikoina juutalaiskristittyjen joukossa esiintynyt suuntaus, joka selitti, että pakanain on pelastuakseen alistuttava Mooseksen lakiin, ympärileikkaukseen jne.

Kaanon
Oikeastaan ruokosauva, siitä: mittapuu, ojennus­nuora, säädös, kirkollisessa kielenkäytössä niiden kirjojen kokoelma, jotka tunnustettiin oikeaperäi­siksi ja siten arvollisiksi VT:iin ja UT:iin. Orto­doksisessa jumalanpalveluksessa: Vanhasta tes­tamentista otettu veisu. (kts Muratorin kaanon)

Kahdentoista apostolin oppi

kts. Didakhe.

Kalifi
Muhammedin seuraajien arvonimi; korkea islamilainen hallitushenkilö.

Kalvinilaisuus, kalvinismi
Calvinista nimensä saanut uskonsuuntaus, reformoitu kirkko.

Kapituli
kts. Tuomiokapituli.

Kappalainen
Kappeliseurakunnan pappi; apulaispappi.

Karisma
Olemukseen liittyvä vaikuttavuus (ja kyky saada muut mukaansa); kristityn armolahja, tavallisesti erityisen Pyhän Hengen antaman lahjan nimitys.

Karismaattinen
Hengellisiä armolahjoja omistava tai niitä koskeva.

Kasukka
Messupaidan ylle puettava messupuku.

Katedraali
Tuomiokirkko.

Katekeetta
Kristinuskon alkeitten opettaja, varsinkin katekumeenien opettaja.

Kateketiikka
Oppi suullisesta opetuksesta, varsinkin kristillisen alkeisopetuksen menetelmistä ja historiasta.

Katekismus, Katkismus
Kysymysten ja vastausten muotoon laadittu lyhyt järjestelmällinen esitys kristinuskon pääkohdista, alkeisoppikirja.

Katekumeeni
Kristinuskon opetusta saava, varsinkin kasteelle ja seurakunnan jäsenyyteen pyrkivä.

Katolinen kirkko

Roomalaiskatolinen kirkko syntyi 1054 tapahtuneen idän ja lännen hajaannuksen jälkeen. Kirkko on kristikunnan suurin yhteisö. Kirkkoa johtaa paavi, joka pitää itseään Pietarin työn jatkajana ja Kristuksen edustajana maan päällä. Kreikkalaiskatolinen kirkko oli ennen eroa myös katolinen kirkko. Kreikkalaiskatolisen kirkon nimi nykyään on Ortodoksinen kirkko.

Kerettiläinen
Harhaoppinen.

Keskiaika
Euroopan historiassa n. 400-1500, Pohjoismaiden historiassa aika 1000-luvun puolivälistä n. vuoteen 1520.

Kirjoitukset
Ensimmäinen osa: Laki. Toinen osa: Profeetat. Viimeinen osa juutalaisten kolmijakoisessa VT:ssa. Se sisältää: Ps, Snl, Job, KV, Ruut, Vv, Srn, Est, Dn, Esra, Neh, 1Ak, 2Ak.

Kleemensin kirjeet
Kaksi kirjettä, joista ensimmäisen yksimielinen perimätieto lukee Kleemens Roomalaisen tuotteeksi. Kirje kirjoitettiin luultavasti v. 96 Korinton seurakunnalle tämän sisäisten riitojen vuoksi. Kirjeessä on vanhimmat tiedot Pietarin ja Paavalin kuolemasta. Toinen Kleemensin kirje on ajalta 120-150, ja se on vanhin kokonaisena säilynyt saarna apostolien ajan jälkeiseltä kaudelta.

Konfirmaatio
Kasteenliiton uudistus; ensimmäinen ehtoollisellakäynti; kirkolliseen virkaan vahvistaminen.

Konkordaatti
Sopimus (valtion ja paavin välinen).

Konkordanssi
Teoksen tai tekstin sana- tai asialuettelo; yhdenmukaisuus.

Konstantinopoli
Kirkolliskokous v. 381.

Konteksti
Tekstiyhteys.

Konventikkeli
Pieni hartauskokous, kotiseurat.

Konventikkeliplakaatti
Ruotsi-Suomessa v. 1726 julkaistu asetus, joka kielsi konventikkelit. Kumottiin v. 1869.

Koraali
Virsisävelmä, kirkkolaulu.

Koraani
Muhamettilaisten pyhä kirja.

Kosmopoliitti
Maailmankansalainen.

Kosmopoliittinen
Yleismaailmallinen.

Kreikkalaiskatolinen kirkko
Ortodoksisen kirkon entinen nimi.

Kristillinen tiede
Kristillinen tiede kieltää Jumalan kolminaisuuden eikä usko persoonalliseen Jumalaan. Se kieltää Jeesuksen jumaluuden. Pyhä Henki on sama kuin Kristillinen tiede. Sovitus kielletään. Ei ole tuomiopäivää. Synti on mielikuvitusta. Samoin sairaudet, kuolema ja helvetti. Jos ihminen voisi vapautua synnin, sairauden ja kuoleman pakkomielteestä, hän eläisi aina terveenä.

Kristologia
Oppi Kristuksen persoonasta ja työstä.

Kronologia
Ajanlasku.

Kronologinen
Aikajärjestystä noudattava, ajanlaskua koskeva.

Krusifiksi
Ristiinnaulitun Kristuksen (veistos)kuva.

Kultti
Uskonnolliset menot, jumalanpalvelusmenot, palvonta.

Kveekkarit
1600-luvulla Englannissa syntynyt uskonlahko. (Engl. quakers = vapisijat)

Kyrios
"Hallitsija", "Herra". LXX:ssa käännös Jumalan nimestä JHVH, UT:n alkutekstissä Kristuksen nimenä.

Laki
Raamatun kielenkäytössä Mooseksen laki. Juutalaisen jaon mukaan laki on ensimmäinen VT:n kolmesta pääosasta. Se käsittää viisi Mooseksen kirjaa. (2. osa: Profeetat. 3. osa: Kirjoitukset)

Lapsus
Puheessa tai kirjoituksessa sattunut pikkuvirhe.

Litania
Tavallisesti laulaen esitettävä kirkkorukous; yksitoikkoinen loru.

Liturgi
Alttaripalveluksen suorittaja.

Liturgia
Kirkollisen jumalanpalveluksen kaavamainen osa, vastakohtana saarna.

Logos
Sana.

LXX
Septuaginta.

Maaginen
Taikuuteen kuuluva, taikavoimainen.

Madonna
Neitsyt Maria; Neitsyt Marian kuva.

Magia
Taikuus, keinot, joilla ihminen yrittää hallita luonnon- ja kohtalonvoimia. Magiaa esiintyy kaikissa kulttuureissa. Valkoinen magia = ennustaminen. Musta magia = noituus, jolla esim. yritetään vahingoittaa jotakuta.

Majuskeli
Iso kirjain, vastakohtana minuskeli.

Majuskelikäsikirjoitus
Isoin kirjaimin kirjoitettu käsikirjoitus.

Makkabit eli Makkabilaiset
Juutalainen pappissuku, joka taisteli Israelin vapauden puolesta ja tuli sen johtajaksi. (167-63 eKr)

Marttyyri
Uskonsa tähden kuolemaan mennyt veritodistaja; vakaumuksensa tähden kärsimään joutuva henkilö.

Masoreetit
Varhaisella keskiajalla vaikuttaneita juutalaisia oppineita.

Materialismi
Näkemys, joka katsoo vain aineen todelliseksi ja kaiken muun siitä johtuvaksi.

Mausoleumi
Hautarakennus.

Meditaatio
Mietiskely.

Meedio
Spiritistisen käsityksen mukaan henkilö, joka on yhteydessä henkimaailmaan.

Memra
Sana.

Meesan kivi
Mooabin kuninkaan Meesan Israelin vastaisen voitollisen kapinan muistoksi pystytetty kivi.

Messu
Marttyyrikirkon tai katolisen kirkon jumalanpalvelus; osa liturgiasta; messujumalanpalvelukseen sävelletty musiikkiteos.

Messu-uhri
Katolisen kirkon käsityksen mukaan Kristuksen sovitusuhrin veretön toistuminen ehtoollisessa.

Metafysiikka
Oppi siitä, mikä on fysiikan takana tai tuolla puolen; sen tutkiminen, mikä on aistimaailman ulkopuolella, oppi kaiken pohjimmaisista perusteista.

Metodismi
1700-luvulla Englannin kirkossa syntynyt herätysliike. Perustajat olivat John Wesley ja George Whitefield.

Metropoliitta
Roomalaiskatolisessa kirkossa: arkkipiispa; ortodoksisessa ja muissa itämaan kirkoissa: arkkipiispaa korkeampi kirkollinen virkamies.

Midras
"Tulkinta", "selitys". Jeesuksen ajan juutalaisuudessa sana tarkoitti VT:n tulkintaa, sen jälkeen sitä on käytetty niiden kirjojen nimenä, jotka sisältävät juutalaisten kirjanoppineitten selityksiä VT:n teksteistä.

Militarismi
Sotilasvalta; sotilaallisten näkökohtien liiallinen korostaminen.

Minareetti
Moskeijan torni.

Minuskeli
Pieni kirjain, vastakohtana majuskeli.

Minuskelikäsikirjoiutus.
Ainoastaan pienin kirjaimin kirjoitettu käsikirjoitus.

Misna
"Kertaus". Talmudin vanhempi pääosa sisältää n.v. 200 jKr. muistiin merkityn suullisen lakiperinteen.

Monarkia
Yksinvalta.

Monoteismi
Yksijumalaisuus, uskonto, joka tunnustaa vain yhden Jumalan.

Montanolaisuus
100-luvun puolivälissä Vähässä-Aasiassa syntynyt kristillinen liike (perustajana Montanus), joka painotti hengellisiä armolahjoja, profetiaa jne, sekä odotti Kristusta pian palaavaksi. Motanolaisille oli tunnusomaista ankarat elämäntavat ja parannuksenteko. Mm. kirkkoisä Tertullianus liittyi tähän suuntaan.

Moraalilaki
Siveyslaki, se osa Mooseksen lakia, joka koskee siveellistä elämää, seremonialain vastakohta.

Moralismi
Moraalin ylikorostaminen; myös näkemys, joka tunnustaa velvoittavan siveyslain.

Mormoonit
Pohjoisamerikkalainen uskonlahko, joka perustettiin v. 1830. Nykyään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. Hyväksyi moniaviosuuden, nykyään kielletty. Oppi kaukana Raamatusta. (Joseph Smithin julkaiseman Mormonin kirjan mukaan.)

Moskeija
Muhametinuskoisten pyhäkkö.

Mulatti
Valkoihoisen ja neekerin jälkeläinen.

Muratorin kaanon
Vanhin säilynyt UT:n kirjojen luettelo. Kirjoitettu latinaksi luultavasti 700-luvulla. Sen mukaan UT:n kaanonista n.v. 200 vaiheilla puuttui vielä Hebrealaiskirje, Pietarin kirjeet, 3. Johanneksen kirje ja Jaakobin kirje. Luettelon löysi v. 1740 italialainen historian tutkija L.A. Muratori.

Mysteeri, mysteerio
Salaperäinen asia, arvoitus; vars. antiikin oloista: salaperäinen uskonnollinen toimitus; keskiajan oloista: hengellinen näytelmä.

Mystiikka
Käsitys, jonka mukaan todellisuuden sisin olemus voidaan ymmärtää vain sisäisen näkemisen eli intuition kautta. Uususkonnollinen pyrkimys saavuttaa askeesilla ja sisäänpäinkääntymisellä läheinen yhteys jumaluuteen. Esiintyy monissa uskonnoissa, varsinkin Intiassa, missä mystiikka liittyy läheisesti joogaoppeihin.

Mystinen
Mystiikkaan kuuluva; salaperäinen, arvoituksellinen, hämärä.

Mytologia
Jumalaistarusto; jumalaistaruston tutkimus, taruoppi.

Myytti
Jumalaistaru, uskonnollinen satu, kultilliseen toimintaan liittyvä tai sen perustana oleva kertomus; myös yleisessä merkityksessä satu, taru.

Narsismi
Itsensä ihailu, itseensä rakastuminen.

Nektari
Jumalten juoma kreikkalaisessa tarustossa; (kuv.) elinvoimaa antava juoma.

Nirvana
Buddhalaisuuden korkein aste; (kuv.) staattinen onnen ja levon tila.

Nokturni
Katoliseen yöjumalanpalvelukseen kuuluva laulu; yötunnelmainen (piano)sävellys(laji).

Nostalgia
Koti-ikävä, (menneen) kaipuu.

Noviisi
Munkki- tai nunnakokelas, yl. vasta-alkaja.

Okkultismi
Usko salaperäisiin, kätkettyihin voimiin tai yliluonnollisiin ilmiöihin, salatiede; salaoppien harjoittaminen. Okkultismia ovat mm. Astrologia, Kristillinen tiede, Magia, Spiritismi, Teosofia, monet idän uskonnot.

Ontologia
Oppi olevaisesta.

Oodi
Haltioitunut runo.

Oraakkeli
Jumalallinen ennustus (tai vastaus), sen antamispaikka, sitä välittävä henkilö.

Ortodoksi
Ortodoksisen kirkon jäsen, puhdasoppinen henkilö.

Ortodoksia
Oikea- tai puhdasoppisuus. Puhutaan esim. 1600-luvun luterilaisesta ortodoksiasta.

Ortodoksinen kirkko
Entinen nimi: Kreikkalaiskatolinen kirkko. Itämaisen kirkon nimi katolisen kirkon jakaannuttua kahtia v. 1054. Puhutaan mm. kreikkalaisortodoksisesta ja venäläis-ortodoksisesta kirkosta.

Paimenkirjeet

Paavalin kirjeet Timoteukselle ja Tiitukselle. Myöhemmin: Vastanimitetyn piispan kiertokirje papistolle.

Paleoliittinen
Kivikauden vanhempi eli hiomattoman kiven kausi, n.v. 20.000-8.000 eKr.

Panoraama
Yleisnäkymä korkealta paikalta; tällaista esittävä maalaus.

Panteismi
Näkemys, joka samastaa Jumalan ja maailmankaikkeuden; eli oppi, jonka mukaan Jumala sisältyy maailmankaikkeuteen; Kaikkijumalaisuus.

Paradoksi
Näennäisesti järjen vastainen väite, näennäinen ristiriita tai mahdottomuus.

Parafraasi
Tekstin esittäminen toisin sanoin, usein laajentaen ja selventäen.

Pasifismi
Rauhanliike, rauhanaate.

Passio
Kristuksen kärsimyshistorian kuvaus, vars. sävellys.

Pastoraatti
Kirkkoherranvirka; kirkkoherrakunta.

Pastori
Evankelinen pappi, vars. sellainen, joka ei ole kirkkoherrana t. sitä ylemmässä asemassa. Pastori = Paimen (lat).

Patriarkka
Israelin kansan esi-isien kunnianimi; johtava piispa (vars. kreikkalaiskatol.); johtava piispa; kunnianarvoisa vanhus.

Pentateukki
"Viisi kirjakääröä", viiden Mooseksen kirjan kreikkalaisperäinen nimi. (kts Toora)

Perverssi
Luonnonvastainen, luonnoton; harhaviettinen.

Pietismi
1600- ja 1700-luvulla Saksassa syntynyt uskonnollinen liike; herännäisyys. Syntyi luterilaisessa kirkossa. Korosti hurskaan elämän tärkeyttä. Syntyi kuolleen puhdasoppisuuden vastavaikutuksena. Sen perustaja Philipp Jakob Spener julkaisi 1675 uraauurtavan kirjansa "Pia desideria" (Hurskaita toiveita)

Pneumaattinen
Hengellinen, henkinen.

Pogromi
Juutalaisvainot, juutalaisiin kohdistunut joukkoväkivalta, erityisesti Venäjällä ja Puolassa.

Polyteismi
Monijumalaisuus, usko moneen jumalaan.

Postilla
Saarnakokoelma kotihartautta ja yksityistä hartaudenharjoitusta varten.

Prelaatti
Korkea-arvoinen katolisen kirkon virkamies; yl. mahtava pappismies.

Presbyteeri
Alkukirkossa seurakunnan johtaja, "vanhin".

Presbyteerinen
Reformoidun kirkon hallitusjärjestelmästä, jossa papit ja maallikot ovat samanarvoisia.

Primus inter pares
Ensimmäinen vertaistensa joukossa.

Profaani
Epäpyhä, maallinen.

Profeetat
VT:n toisen osan nimi kolmiosaisessa juutalaisessa VT:ssa. Käsittää seuraavat kirjeet: Joos, Tuom, Sm, Kn, Js, Jr, Hs, ja pienten profeettain kirjat (Hooseasta Malakiaan). (1. osa: Laki, 3. osa: Kirjoitukset.)

Prokuraattori
Käskynhaltija, eli maaherra, joka hoiti roomalaista provinssia.

Proletaari
Köyhälistöön kuuluva henkilö, työväenluokan jäsen.

Prologi
Esipuhe.

Proselyytti
Käännynnäinen.

Protestantit (lat)
Alun perin vuoden 1529 Speierin valtiopäivien evankeliset säädyt, jotka protestoivat uskonpuhdistuksen estämispyrkimyksiä vastaan. Myöhemmin yhteisnimitys, joka tarkoittaa uskonpuhdistuksessa syntyneiden luterilaisten ja reformoitujen kirkkojen kannattajia.

Protestanttinen
Uskonpuhdistuksen pohjalta syntyneiden kirkkojen opin mukainen.

Provinssi
Maakunta, piirikunta.

Puritaani
Kirkon täydellistä puhdistamista vaativa anglikaanisen kirkon jäsen; ankaran siveellinen henkilö.

Puritaanit
Englantilaisia protestantteja 1500- ja 1600-luvulla. He tahtoivat puhdistaa episkopaalisen kirkon katolisista piirteistä.

Rabbismi
Raamatun ajan jälkeinen farisealaisuus; ohjeellinen juutalaisuuden nimitys vuoden 90 jälkeen.

Rasismi
Rotusyrjintä.

Rasisti
Rotukiihkoilija.

Referaatti
Selostus (esim. teoksesta t. kokouksesta)

Reformaatio
Uudistaminen; uskonpuhdistus.

Reformoitu
Ei-luterilainen protestantti, (pääasiassa kalvinilainen)

Renesanssi
1300-luvulla Italiassa syntynyt virtaus, joka pyrki herättämään antiikin uudelleen eloon; elpyminen.

Requiem, rekviemi
Sielumessusävellys.

Retorinen
Puhetaidollinen, korkealentoinen, korusanainen.

Riitti
Palvontamenot; uskonnollinen seremonia.

Rituaali
(Varsinkin jumalanpalvelus)menojen vakiintunut järjestys.

Saatananpalvonta
Avoimesti palvellaan saatanaa.

Sabbat
Tutkielma Misnassa.

Sakaristo, sakasti
Kirkkorakennuksessa oleva huone, jota käytetään säilytys-, pappien pukeutumis- ym. huoneena.

Sakraali(nen)
Uskontoa, uskonnollisia menoja koskeva.

Sakramentalismi
Sakramenttien merkityksen voimakas korostaminen.

Sakramentti
Pyhä toimitus, jossa Jumalan armon osoitukseksi käytetään ulkonaisia välineitä. Mm. kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, rippi, viimeinen voitelu, pappisvihkimys ja avioliitto.

Sanhedrin
Hebrealainen muoto kreikkalaisesta sanasta synedrion, joka tarkoittaa juutalaisten suurta neuvostoa. Siihen kuului 71 jäsentä, joiden syntyperä oli tunnetusti puhtaasti juutalainen.

Sarkastinen
Purevan ivallinen.

Sarkofagi
Kivinen ruumisarkku.

Shamanismi
Alkukantainen uskonto, jossa shamaanin toiminnalla on keskeinen sija.

Shekina
Jumalallinen läsnäolo.

Selootit
"Kiivailijat". Kansallisvallankumouksellinen puolue juutalaisuudessa.

Semitismi
Juutalaisuus. (Nooan pojan Seemin mukaan)

Septuaginta (LXX)
"Seitsemänkymmenen käännös". Ensimmäinen VT:n kreikannos. Suoritettiin 200- ja 100-luvulla eKr. Tarkoitettu lähinnä Egyptin kreikkaa puhuville juutalaisille. 70 oppinutta suoritti käännöstyön.

Seremonialaki
Se osa Mooseksen lakia, joka koskee uhreja ja muita esikuvallisia toimituksia erotuksena siveyslaista.

Sibylla
Antiikin ajan tietäjänainen, yl. naisennustaja.

Siionismi
Juutalainen kansallisliike, jonka päämääränä on ollut juutalaisvaltion perustaminen Palestiinaan.

Simonia
Kirkollisen vihkimyksen ja sitä seuraavan viran antaminen t. saaminen rahan t. suhteiden vuoksi. (Apt mainitun Simon-taikurin mukaan)

Skeptikko
Epäilijä.

Sodomia
Eläimiin sekaantuminen.

Sovinismi
Kansalliskiihko, yltiöisänmaallisuus; naisliikkeen vastustama miehisten arvojen mukainen elämänkatsomus ja elämänasenne.

Sovinisti
Kansalliskiihkoilija; naisliikkeen tavotteisiin ymmärtämättömästi tai kielteisesti suhtautuva henkilö.

Sovintokirja
Luterilaisten tunnustuskirjojen täydellinen kokoelma.

Spiritismi
Käsitys, jonka mukaan vainajien henkiin on saatavissa sellainen yhteys, että heiltä voidaan saada sanomia ja niitä heille toimittaa. Henkilöitä, joilla uskotaan olevan erityinen kyky saada yhteyksiä henkimaailmoihin, kutsutaan Meedioiksi.

Spiritualismi
Filosofinen katsomus, jonka mukaan kaikki on sisäiseltä olemukseltaan henkeä; teologiassa käsitys, että yksilön välitön yhteys Jumalaan on kirkkoa ja Raamattua tärkeämpi; joskus spiritismi.

Sumerilaiset eli Sumerit
Babyloniassa ennen seemiläisiä elänyt sivistyskansa.

Symboli
Merkki, tunnusmerkki, tunnuskuva, vertauskuva; uskontunnustus.

Synodi
Kirkolliskokous.

Synoptikot
Kolme ensimmäistä evankeliumia, joita voidaan tutkia ja opiskella rinnan, koska ne kuvailevat Jeesuksen elämää ja toimintaa samalla tavalla.

Synteesi
Erilaisten ainesten yhdistäminen, yhdistelmä.

Systemaattinen teologia
Teologinen tiede, joka pyrkii esittämään järjestelmällisen yhteenvedon kristillisestä opista ja elämästä.

Tabernaakkeli
Ilmestysmaja; ehtoollisleivän säilytyskaappi katolisessa kirkossa; eräiden uskontokuntien temppeli.

Tabu
Kielletty esine tai asia; jokin, jota ei saa koskea tai mainita.

Talmud
"Oppiminen", "opetus". Kokoelma juutalaisten rabbiinien opetuksia. Sen osat ovat Misna ja Gemara tai halaka ja haggada.

Taolaisuus, taoismi
Kiinalainen filosofia ja uskonto.

Targum
"Tulkki". Targumit ovat selityksin ja lisäyksin varustettuja hepreasta arameaksi käännettyjä VT:n kirjoituksia.

Teismi
Ajatussuunta, joka korostaa jumaluuden persoonallisuutta ja erillisyyttä maailmankaikkeudesta. Usko persoonalliseen Jumalaan maailman Luojana ja ylläpitäjänä.

Teknokratia
Oppi tekniikan ja teknikkojen johtoasemasta yhteiskunnassa.

Teo-
Jumalaa koskeva, jumaluus-

Teokratia
Valtiomuoto, jossa jumaluus hallitsee. Jumalanvalta, jumalanvaltio, ennen kaikkea Israel Jumalan valitsemana ja ohjaamana kansana.

Teologia
Jumaluusoppi.

Teosofia
=  Jumalallinen viisaus. Oppi, jonka mukaan ihminen mietiskelyn ja siveellisen puhdistumisen avulla tulee tietoiseksi omasta olemuksestaan, saavuttaa yhteyden jumaluuteen ja tämän kautta saavuttaa tietoa aistihavaintojen toisella puolella olevista asioita.

Terminologia
Oppisanasto, termistö.

Toora
Opetus, oppi, laki.

Totalitarismi
Valtiojärjestelmä, jossa jokin puolue t. suunta hallitsee diktatorisesti.

Traditio
Perinne, perimätieto; perinnäistapa, perinnäissääntö.

Transsendenssi
Aistimaailman ulkopuolisuus; jumaluuden olemassaolo maailmasta erillisenä.

Transsi
Esim. meedion hypnoottisluonteinen tila; uskonnollinen hurmostila.

Transvestiitti
Ihminen, joka mielellään esiintyy toista sukupuolta olevana mm. käyttämällä toisen sukupuolen vaatteita.

Tsasouna
Kreikkalaiskatolinen kyläkappeli.

Tuomiokapituli
Hiippakunnan hallintovirasto.

Uusi aika
1500-luvun alusta nykyaikaan ulottuva aikakausi maailmanhistoriassa.

Vapaakirkko
Valtiosta riippumaton kirkkokunta. Suomessa toimii myös vapaakirkollinen herätysliike, perustettu 1878. Suomen Vapaakirkko rekisteröitiin 1923. Siihen kuuluu yli 10.000 jäsentä ja seurakuntia on lähes 100. Liike korostaa henkilökohtaisen uskonratkaisun merkitystä.

Varhaiskristillinen kirkko
Kirkon historian vaihe n. 150-600.

Varhaiskristillinen taide
Kristillinen taide- ja arkkitehtuuri Rooman valtakunnassa ja sen vaikutusalueella n. 200-500 jKr. Muovasi antiikin aiheita kristillisiin tarkoituksiin.

Vesper
Iltamessu; iltajumalanpalvelus; tällaista varten sävelletty musiikki.

Vigilia
Yöjumalanpalvelus. (Kirkkojuhlien aattoyönä pidetty)

Vulgata
Versio Vulgata, yleinen Raamatun käännös. Latinalainen kirkkoraamattu, kirkkoisä Hieronymuksen kääntämä.No comments: